انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در دهه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌پذیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان؛ نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی؛ شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه؛ پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها؛ در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.

در همین راستا، انجمن علمی دانشکده عمران تاسیس شد و در طول فعالیت خود در سالهای اخیر، دستاورد های درخوری کسب کرده و بازدید ها، همایش ها و فعالیت های علمی گسترده ای را ترتیب داده است. نقطه تحول این انجمن به حول قوه الهی برای پیشبرد بیشتر اهداف علمی-دانشجویی و افزایش روحیه، شادابی و نشاط علمی در دانشکده و بهینه سازی هرچه بیشتر امکانات آموزشی و برنامه ها و پویا سازی محیط دانشکده عمران، تنها دانشکده در ایران که در ۲۰۰ دانشکده برتر در رشته خود از سال ۲۰۱۱ قرار دارد، سال تحصیلی ۹۴-۹۵ می باشد.