***توجه***

نام کاربری فقط برای دانشجویان دانشگاه تهران میباشد. برای ثبت نام کلاس ها ابتدا به زبانه ثبت نام دوره های آموزشی (تب زرد رنگ) مراجعه کنید و از آنجا برای ثبت نام  کلاس مربوطه اقدام نمایید. برای ثبت نام کلاس های نرم افزار نیازی به ثبت نام در این بخش ندارید.