خدمت

طراحی سدهای خاکی

طراحی سدهای خاکی

طراحی سدهای خاکی

۵۴۰٫۰۰۰۴۲۰٫۰۰۰تومان
دانشجویان سایر دانشگاه‌ها
افزودن به سبد خرید

دوره کاربردی طراحی سدهای خاکی با نرم افزارهای (GEO STUDIO, PLAXIS, MIDAS Gts NX)

یکشنبه و سه شنبه ها ساعت ۱۷ - ۲۰

مقدمه

با توجه به اینکه برای طراحی سد های خاکی نیاز به مفاهیم پایه ژئوتکنیک و آشنایی کامل با رفتار سد در مراحل ساخت و آبگیری و زلزله می باشد، و پیاده کردن این مفاهیم و تحلیل و طراحی سد در نرم‌افزار نیاز به داشتن راهنما و منبع مناسبی می باشد. در این دوره کاربردی مفاهیم ژئوتکنیکی موردنیاز مهندسین و دانشجویان موازی با آموزش سه نرم‌افزار(Geo Studio, Plaxis,Midas Gts NX) که نرم افزارهای متداول برای طراحی سد خاکی می باشد، در قالب مثال‌های عملی ارائه می‌گردد.

GeoStudio

نرم‌افزار GeoStudioاز جمله برنامه‌هاي ژئوتكنيكي است که به وسیله آن مي‌توان آناليزهايي از قبيل تنش- كرنش، جريان، تراوش، پايداري ترانشه، آناليز ديناميكي و همچنين شرايط افت سريع آب در سدهای خاکی را مورد بررسي قرار داد. اين نرم‌افزار شامل قسمت‌هاي SLOPE/Wبراي آناليز پايداري ترانشه،SEEP/Wبراي آناليز جريان و تراوش،SIGMA/Wبراي آناليز تنش- كرنش ،QUAKE/Wبراي آناليز ديناميكي بر خاك است.

در مجموعه‌ي حاضر بر آن شديم با انجام پروژه‌اي كاربردي در زمینه طراحی سدهای خاکی با استفاده از تحليل تنش- كرنش، حركت آب در خاك، آناليز پايداري ، با استفاده از سه برنامه‌ي SEEP/W ،SIGMA/Wو SLOPE/W، به معرفی کاربردی نرم‌افزار فوق بپردازیم.

سرفصل دروس Slope/w

آشنایی با روش تحلیل پایداری به صورت حدی و اجزا محدودی

بررسی پایداری استاتیکی سد خاکی در حالت‌های پایان ساخت، تراوش پایدار و تخلیه سریع آب مخزن

بررسی پایداری شبه‌استاتیکی سد خاکی در حالت‌های پایان ساخت، تراوش پایدار و مخزن نیمه پر

سرفصل دروس Sigma/w

آشنایی با روش تحلیل تنش و کرنش، شرایط مرزی و مقادیر اولیه

ساخت مرحله‌ای سدهای خاکی

بررسی میزان تغییر شکل‌های افقی و قائم در پایان ساخت و اولین آبگیری سد خاکی

بررسی قابلیت گیسختگی هسته رسی در اولین آبگیری و تعیین ضریب قوس‌زدگی

سرفصل دروسSeep/w

آشنایی با حل معادلات لاپلاس برای تحلیل نشت

مدل‌سازی تراوش در سد خاکی، مش‌بندی شبکه المان محدود، تعیین‌ دبی

رسم خطوط جریان و هم‌پتانسیل بدنه و پی

تعیین مقدار آب تراوش‌یافته از بدنه و پی در حالت بدون دیوار آب‌بند و با دیوار آب‌بند و مقایسه نتایج

تعیین مقدار شیب آب خروجی در هسته رسی


PLAXIS

به منظور مدل‌سازی نرم افزاری شرایط رفتار سد در حالات مختلف نرم افزار Plaxisکه دارای قابلیت های زیادی است و امکان شبیه سازی را برای تغییر شکل ها و پایداری در پروژه های مهندسی ژئوتکنیک فراهم می کند. نرم‌افزار Plaxisبه خوبی قابلیت شبیه سازی تنش ها ، تغییر مکان ها و تنش مربوط به فشار منفذی را دارد.

سرفصل دروس Plaxis:

آشنایی با روش تحلیل تنش و کرنش، شرایط مرزی و مقادیر اولیه

ساخت مرحله‌ای سدهای خاکی،

تحلیل نشت و بررسی خروجی ها

بررسی میزان تغییر شکل‌های افقی و قائم در پایان ساخت و اولین آبگیری سد خاکی

بررسی قابلیت گیسختگی هسته رسی در اولین آبگیری و تعیین ضریب قوس‌زدگی

MIDAS Gts NX(تحلیل دو بعدی و سه بعدی دینامیکی)

Midas GTS NX یک نرم افزار تعاملی برای آنالیز المان محدود برای تحلیل سیستم های ژئوتکنیک می باشد. این بسته نرم افزاری مجهز به طیف وسیعی از برنامه های کاربردی طراحی ژئوتکنیکی شامل تجزیه و تحلیل نشت، طراحی خاکریزی و تحلیل پایداری دینامیکی می باشد. سرعت آنالیز سریع و طراحی ژئوتکنیکی قدرتمند از دیگر مزایای این نرم افزار می باشد

سرفصل دورس MIDAS:

آشنایی با روش های تحلیل دینامیکی

ساخت مرحله‌ای سدهای خاکی،

معرفی شرایط مرزی و مقادیر اولیه برای تحلیل دینامیکی

نحوه اعمال شتاب تاریخچه زمانی (Time History)

نحوه استخراج نتایج مربوط به شتاب و جابجایی

استخراج ضرایب اطمینان پایداری سد بعد زلزله

مدت دوره: 42 ساعت

مدرس: مجتبی یاری