خدمت

SAFE-ETABS

SAFE-ETABS
۵۴۰٫۰۰۰۳۶۰٫۰۰۰تومان
دانشجویان سایر دانشگاه‌ها
افزودن به سبد خرید

SAFE & ETABS

یکشنبه و سه شنبه ها ساعت ۱۷ - ۲۰

دوره طراحی لرزه ای سازه های فولادی و بتنی

سرفصل های آشنایی با نرم افزار

· گام اول/ترسيم هندسه سازه اي در نرم افزار

· گام دوم/چك كردن تيرها وستونها از لحاظ يكپارچگي

· گام سوم/چك كردن ترسيم

· گام چهارم/ معرفي مصالح

· گام پنجم:ساخت مقاطع تير وستون

· گام ششم/ساخت كف تير چه و بلوك

· گام هفتم/معرفي ماهيت بارهاي ثقلي

· گام هشتم/ محاسبه ضرائب برش پايه در دو جهت

· گام نهم/معرفي ماهيت بارهاي لرزه اي

· گام دهم/تعريف جرم مو ثر لرزه اي

· گام يازدهم/خاموش كردن گزينهSpecial Seismic Effects

· گام دوازدهم/ معرفي تركيبات بارگذاري

· گام سيزدهم/ تخصيص تكيه گاهها

· گام چهاردهم /تخصيص ديفراگم صلب

· گام پانزدهم/تخصيص مقاطع ساخته شده در بند پنجم به به تيرها وستونها

· گام شانزدهم/ تخصيص مقاطع ساخته شده در بند ششم به كفها

· گام هفدهم/ بارگذاري (مرده-زنده)

· گام هيجدهم/ تخصيص end offset

· گام نوزدهم/تخصيص نيروي شلاقي در صورت نياز

· گام بيستم/فعال كردنتحلیل P-Delta

· گام بيست يكم/ بررسي صحت تحليل

· گام بيست دوم/تنظيم آئين نامه طراحي

· گام بيست سوم/تنظيم طراحي:

· گام بيست چهارم/ طراحي سازه

· گام بيست پنجم / تيپ بندي سازه

طراحی دو سازه: فولادی(قاب خمشی و مهاربندی) و بتنی با دیوار برشیبا نرم افزار ETABS 2015

به انضمام طراحی سقف عرشه فولادی، دال بتنی و طراحی فونداسیون با نرم افزار SAFE 2014

سرفصل‌های طراحی لرزه‌ای سازه‌های فولادی و طرح اتصالات از پیش تایید صلاحیت شده

فصل اول

فصل دوم؛ مشخصات مصالحو روش طراحی اتصالات

فصل سوم؛ بارها و تركيب بارها

فصل چهارم ؛ الزامات عمومي اعضا

فصل پنجم ؛ سيستم‌هاي باربر جانبي لرزه‌اي

فصل ششم ؛ قاب­هاي خمشي ويژه

فصل هفتم ؛ الزامات قا‌ب‌هاي خمشي متوسط

فصل هشتم ؛ الزامات قاب‌هاي خمشي معمولي

فصل نهم ؛ الزامات قاب‌هاي مهاربندي شده همگراي ويژه

طراحی لرزه ای یک سازه با سیستم قاب خمشی فولادی در هر دو جهت.

طراحی لرزه ای یک سازه با سیستم قاب فولادی در یک جهت مهاربند همگرا و در یک جهت مهاربند واگرا

سر فصل طرح لرزهای سازه های بتن آرمه:

بخش اول –مباحث تئوری

1- مفاهیم کلی

- مفاهیم کلی لرزه‌ای

- مفاهیم غیر خطی شدن سازه های بتنی

- مفاهیم شکل پذیری در سازه‌ها

- انواع روش‌های تحلیل لرزه‌ای

2- انواع سیستم های سازه ای در ساختمان های بتن آرمه

3- انواع روش های طرح لرزه‌ای در ساختمان‌های بتن آرمه و بیان فلسفه ی آن‌ها

4- رفتار لرزه‌ای مصالح

5- رفتار لرزه ای تیرها و ستون‌های بتن آرمه

6- رفتار لرزه ای اتصالات

7- قاب های شکل پذیر بتن مسلح

8- دیوارهای برشی بتن آرمه

9- سیستم های دوگانه

بخش دوم –مباحث نرم افزاری

10- مباحث کلی طراحی نرم افزاری

11- مباحث مقدماتی طراحی بتنی در نرم افزار

12- طراحی خمشی تیرها و ستون ها

13- طراحی برشی تیرها و ستون ها

14- ضوابط شکل پذیری ویژه در سازه های بتن آرمه و اعمال آن ها در نرم افزار

15- طراحی دیوارهای برشی در نرم افزار

-آشنایی با انواع دیوارها در نرم افزار

- مدلسازی دیوارهای برشی

- روش‌های سه گانه ی طراحی دیوار در نرم افزار

- مدلسازی دیوارهای برشی کوپله (همبسته)

- طراحی دیوارهای برشی کوپله (همبسته)

مدت دوره: 42 ساعت

مدرس: مهرداد ابراهیمی